Mẫu sơ yếu lý lịch

                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                ---000---
SƠ YẾU LÝ LỊCH
 
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
Họ và tên:…………………………………………………Nam/Nữ…..……………………………………..
Sinh ngày……..tháng ............... năm ............... Tại……..................................................................................
Nguyên quán………………………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú :………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
Giấy chứng minh nhân dân số..................................Ngày cấp........................Nơi cấp.....................................
Dân tộc:………………………Tôn giáo:………………………………………………………………….....
Thành phần gia đình:………………………………………………………………………………………....
Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:…………………………Trình độ  ngoại ngữ:…………………………………………....
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:..........................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………………………………………………....
Nơi kết nạp:………………………………………………………………………………………………......
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…………………………………………………………….....................
Số điện thoại di động:....................................... Số điện thoại cố định: ........................................................ ..
 
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(Yêu cầu ghi đầy đủ từ khi học cấp 1 đến nay)
           

Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
1. Họ tên cha:……………………………Tuổi:……………………………………………………………
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc):……………………………………………………………………….
Trước và sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………
2. Họ tên mẹ:…………………………………………Tuổi……………………………………………….
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc):...............................................................................................................
Trước và sau 30/4/1975 làm gì? ở đâu? ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................................................
3. Họ và tên vợ ( hoặc chồng): ......................................................................................................................
Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................
Nơi làm việc: .................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................................................
4.Họ và tên con: ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. Họ và tên anh chị em ruột ( Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
 
                                                                                                                                                                   ………………, Ngày……..tháng…….năm……..                                                                                                                                                                                                      Người khai ký tên
NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:Tải Mẫu sơ yếu lý lịch, tại đây: