Customer
CN Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam tại Quảng Ngãi (PV Gas South)