Customer
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) - Chi nhánh Phía Nam