Customer
Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)