Customer
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)