Khách hàng
Chi nhánh Tổng Công ty khí VN-CTCP-Công ty Khí Cà Mau
Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
SĐT: 0780.359.1343- Fax: 0780.359 1315