Khách hàng
CN Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam tại Quảng Ngãi (PV Gas South)
Khu công nghiệp phía Đông, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
SĐT: 0553.618.723 - Fax: 0553.618.724