Khách hàng
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
SĐT: 0373.900.333 - Fax: 0373.900.222