Khách hàng
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) - Chi nhánh Phía Nam
Số 46 Trương Định, phường 7,Quận 3,TP.HCM
SĐT: 08.39 322 058 - Fax: 08.39 325 320