Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Ngoài việc đào tạo cung cấp nhân lực cho Công ty bố trí tại các mục tiêu bảo vệ, Công ty có chức năng dịch vụ đào tạo cho khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có yêu cầu. Loại hình đào tạo gồm có đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao; hoặc đào tạo theo chuyên đề, lĩnh vực mà khách hàng yêu cầu.