Thiết bị an ninh

Dùng làm bộ phát trung tâm chuyển tiếp cho các bộ đàm cầm tay hoặc các bộ đàm trạm chính