Khách hàng
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí