Video

HỘI DIỄN TỔNG CÔNG TY CPDV KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM LẦN THỨ XII - NĂM 2018