Nội dung đào tạo

Nội dung đào tạo

Học viên sẽ được đào tạo 3 tháng. Trong đó, 1 tháng học lý thuyết, võ thuật cơ bản và 2 tháng tập nghề tại Mục tiêu bảo vệ (2 tháng này học viên được hưởng lương theo quy định của Công ty).