Thông báo tuyển dụng/ tuyển sinh

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty ANDK) là một trong 03 Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ trả lương cao nhất cho nhân viên bảo vệ trên phạm vi toàn quốc, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu của ngành Dầu khí, liên tục tuyển dụng/tuyển sinh nhân viên bảo vệ làm việc tại Hà Nội, Đồng Nai, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ Công ty ANDK năm 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty ANDK) thông báo tuyển dụng 400 nhân viên bảo vệ năm 2017 cho các đơn vị của Công ty

Tuyển sinh khóa K32 đào tạo nhân viên bảo vệ tại Hà Nội

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty ANDK tổ chức khóa K32 đào tạo nghiệp vụ bảo vệ An ninh Dầu khí tại Hà Nội số lượng dự kiến 100 người.

Tuyển sinh đào tạo khóa XXII tại Đồng Nai

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức khóa XXII đào tạo Nghiệp vụ bảo vệ An ninh Dầu khí tại Đồng Nai.

Tuyển sinh đào tạo khóa XXIII

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức khóa XXIII đào tạo nghiệp vụ bảo vệ an ninh Dầu khí.

Tuyển sinh đào tạo nhân viên bảo vệ khóa XXV tại Đồng Nai

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức khóa XXV đào tạo nghiệp vụ bảo vệ an ninh Dầu khí tại Đồng Nai.

Tuyển sinh đào tạo nhân viên bảo vệ khóa XXVI tại Nghệ An

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức khóa XXVI đào tạo nghiệp vụ bảo vệ an ninh Dầu khí tại Nghệ An.

Tuyển sinh đào tạo nhân viên bảo vệ khóa XXVII tại Hà Nội

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức khóa XXVII đào tạo nghiệp vụ bảo vệ an ninh Dầu khí tại Hà Nội.

Tuyển sinh đào tạo nhân viên bảo vệ khóa XXVIII tại Cà Mau

Để đáp ứng nhân sự cho hoạt động dịch vụ bảo vệ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam tổ chức khóa XXVIII đào tạo nghiệp vụ bảo vệ an ninh Dầu khí tại Cà Mau.

12