Khách hàng
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC
Địa chỉ: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84 - 8 ) 39 102 828
Fax: (84 - 8) 39 102 929
Email: webmaster@ptsc.com.vn
Website: http://ptsc.com.vn/